Περιήγηση: Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου

Απόψεις
Νόμος περί ταυτότητας φύλου: Κρύβοντας τη βαρβαρότητα πίσω από «αριστεροφανή» λάβαρα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η πρό­σφα­τη ψήφι­ση του νομο­σχε­δί­ου για την ανα­γνώ­ρι­ση της ταυ­τό­τη­τας φύλου απο­τε­λεί άλλη μια πρώ­του μεγέ­θους πολιτική…

Πολιτική
Αλέκα Παπαρήγα κατά συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: «Όσο πιο δεξιά πάτε, τόσο πιο αριστεροφανή λάβαρα σηκώνετε»

«Αυτό το νομο­σχέ­διο είναι αντι­πε­ρι­σπα­σμός στην ακραία φιλε­λεύ­θε­ρη πολι­τι­κή σας», τόνι­σε η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής όπου…

Πολιτική
Ολομέλεια Βουλής: Πώς τοποθετήθηκε το ΚΚΕ στο νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου

«Αν πραγ­μα­τι­κά ήθε­λε η κυβέρ­νη­ση να αντι­με­τω­πί­σει τα υπαρ­κτά ζητή­μα­τα των διεμ­φυ­λι­κών ατό­μων και μεσο­φυ­λι­κών παι­διών θα υιο­θε­τού­σε την επιστημονικά…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση του ΚΚΕ απαντά και στις αντιεπιστημονικές απόψεις της κυβέρνησης και στα κοινωνικά στερεότυπα για τα δύο φύλα

«Η επι­στη­μο­νι­κά τεκ­μη­ριω­μέ­νη θέση του ΚΚΕ για την ολό­πλευ­ρη κοι­νω­νι­κή προ­στα­σία των μεσο­φυ­λι­κών παι­διών και των διεμ­φυ­λι­κών ατό­μων, απα­ντά τόσο…