Περιήγηση: Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου

Πολιτική
Άθλιο αντικομμουνιστικό παραλήρημα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ — Η απάντηση του Γ.Δελή

«Εμε­τι­κό αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα» χαρα­κτή­ρι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιάν­νης Δελής, τις συνε­χι­ζό­με­νες αντι­κομ­μου­νι­στι­κές κραυ­γές βου­λευ­τών του ΣΥΡΙΖΑ και του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης στην…