Περιήγηση: Νομισματοκοπείο

Κοινωνία
Κορονοϊός: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο οικισμός των Ρομά στο Νομισματοκοπείο

Τη λήψη πρό­σθε­των περιο­ρι­στι­κών μέτρων στον οικι­σμό Ρομά Νομι­σμα­το­κο­πεί­ου του Δήμου Χαλαν­δρί­ου της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής και την κήρυ­ξή του σε…