Περιήγηση: Νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις

Επικαιρότητα
Βελόπουλος: Ακροδεξιό δεκανίκι της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις

Σύμ­μα­χο για το — χου­ντι­κής έμπνευ­σης — αντι­λαϊ­κό νομο­σχέ­διο περιο­ρι­σμού των δια­δη­λώ­σε­ων βρή­κε η κυβέρ­νη­ση στον Κυριά­κο Βελό­που­λο και το…

Επικαιρότητα
Θ.Παφίλης για το νομοσχέδιο απαγόρευσης διαδηλώσεων: «Το ΚΚΕ καλεί το λαϊκό κίνημα σε πειθαρχημένη απειθαρχία»

Το νομο­σχέ­διο για τις δια­δη­λώ­σεις είναι κρί­κος σε μια συνε­χι­ζό­με­νη και κλι­μα­κού­με­νη κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία, τόνι­σε ο Θανά­σης Παφί­λης, κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ένα βαρναλικό ποιητικό σχόλιο για την προσπάθεια απαγόρευσης των απεργιών 

Ένα βαρ­να­λι­κό ποι­η­τι­κό σχό­λιο για την προ­σπά­θεια απα­γό­ρευ­σης των απερ­γιών από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Σύμ­φω­να με το υπο­κα­τά­θε­ση νομο­σχέ­διο με…

Πολιτική
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να μην τολμήσει να φέρει για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο-τερατούργημα για τις διαδηλώσεις

«Το νομο­σχέ­διο για τις δια­δη­λώ­σεις, που διέρ­ρευ­σε στην εφη­με­ρί­δα Καθη­με­ρι­νή, θα μπο­ρού­σε να χαρα­κτη­ρι­στεί ως ένα νομο­σχέ­διο κατα­στο­λής, αυθαι­ρε­σί­ας, ποινικοποίησης…