Περιήγηση: Νοσηλευτές

Προτεινόμενο
«Παντού αστυνομικοί, πουθενά γιατροί» στην Ελλάδα — Με στοιχεία όχι του Ριζοσπάστη αλλά του γερμανικού Τύπου

«Και πριν την οικο­νο­μι­κή κρί­ση το ελλη­νι­κό σύστη­μα υγεί­ας ήταν προ­βλη­μα­τι­κό. Η ευρω­παϊ­κή πολι­τι­κή λιτό­τη­τας από το 2010 έκα­νε ακόμα…