Περιήγηση: Νοσοκομεία

Προτεινόμενο
Μελέτη: Η αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας

Όσο περισ­σό­τε­ροι είναι οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, τόσο αυξά­νει η πιθα­νό­τη­τα θανά­του ανά μέρα νοση­λεί­ας, επι­ση­μαί­νε­ται μετα­ξύ άλλων σε μελέ­τη του καθηγητή…

Επικαιρότητα
Θρασύτατος και αμετανόητος Άδωνις Γεωργιάδης: «Καλώς έκλεισα τα νοσοκομεία!»

Στο γνώ­ρι­μο του ρόλο, θρα­σύ­τα­τος και προ­κλη­τι­κός, με μπό­λι­κη δόση αντι­κομ­μου­νι­σμού, εμφα­νί­στη­κε ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης Α. Γεωρ­γιά­δης μιλώ­ντας στον τηλεοπτικό…

Προτεινόμενο
ΕΝΙΘ: Προσχηματική και μόνο νοσηλεία με δυσθεώρητη νοσηρότητα και θνητότητα στις ΜΕΘ

Στην κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στις ΜΕΘ «στις οποί­ες γίνε­ται προ­σχη­μα­τι­κή και μόνο νοση­λεία με δυσθε­ώ­ρη­τη νοση­ρό­τη­τα και θνη­τό­τη­τα», ανα­φέ­ρε­ται η…

Κοινωνία
Βασιλακόπουλος: Δημιουργήθηκαν κλίνες ΜΕΘ χωρίς προδιαγραφές, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η θνητότητα!!! (BINTEO)

Ένας «δικός της» άνθρω­πος καταρ­ρί­πτει το αφή­γη­μα της κυβέρ­νη­σης περί δημιουρ­γί­ας κλι­νών ΜΕΘ και ομο­λο­γεί την προ­χει­ρό­τη­τα η οποία συνέβαλε…

Επικαιρότητα
Ηλίας Σιώρας: Μοναδική λύση η επίταξη του ιδιωτικού τομέα

«Βιώ­νου­με μια μόνι­μη επι­βα­ρυ­μέ­νη κατά­στα­ση» σημεί­ω­σε ο πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο Νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός», Ηλί­ας Σιώ­ρας, μιλώ­ντας σήμε­ρα στον Real FM…

Ατέχνως
Ηλ. Σιώρας: 50% ο κίνδυνος θνητότητας για τους δεκάδες διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ

«Η κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στον Ευαγ­γε­λι­σμό και σε άλλα νοσο­κο­μεία κάνουν επι­τα­κτι­κή την ανά­γκη άμε­σης επί­τα­ξης του ιδιω­τι­κού τομέα», επεσήμανε…