Περιήγηση: Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Κοινωνία
Ένταση στον Ευαγγελισμό: Εργαζόμενοι κατέστρεψαν το σύστημα χρονομέτρησης ωραρίου

Έντα­ση σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί στον προ­αύ­λιο χώρο του νοσο­κο­μεί­ου του Ευαγ­γε­λι­σμού με αφορ­μή την τοπο­θέ­τη­ση μηχα­νή­μα­τος χρο­νο­μέ­τρη­σης ωρα­ρί­ου από…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ευαγγελισμός: Πάνω από 30 λεπτά διακοπή ρεύματος — Δεν έπαιρναν μπρος οι γεννήτριες!

Μεγά­λη δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σημειώ­θη­κε ξανά από­ψε στον «Ευαγ­γε­λι­σμό»! Το ρεύ­μα επα­νήλ­θε έπει­τα από του­λά­χι­στον 30 λεπτά δια­κο­πής καθώς αρχι­κά δεν…

Επικαιρότητα
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

Μια 40χρονη γυναί­κα που ξυλο­κο­πή­θη­κε από τον 48χρονο σύντρο­φό της, νοση­λεύ­ε­ται σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός». Σύμ­φω­να με πληροφορίες…

Προτεινόμενο
Δεκάδες εργαζόμενοι του «Ευαγγελισμού» θετικοί στον κορονοϊό — Μεγάλη θετικοποίηση και μεταξύ των ασθενών,

Περιο­ρί­ζε­ται στο ελά­χι­στο, το επι­σκε­πτή­ριο στο Νοσο­κο­μείο “Ευαγ­γε­λι­σμός” και για διά­στη­μα δύο εβδο­μά­δων θα επι­τρέ­πε­ται μόνο σε επεί­γου­σες περι­πτώ­σεις, μετά…

Προτεινόμενο
Η διοίκηση του «Ευαγγελισμού» αρνείται την εθελοντική εργασία του Ηλία Σιώρα!!!

Απα­ρά­δε­κτη άρνη­ση εθε­λο­ντι­κής εργα­σί­ας στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός» τη στιγ­μή που καλούν ιδιώ­τες για­τρούς με αμοι­βή στα νοσο­κο­μεία αντί να προ­λά­βουν νέους…

Κοινωνία
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός: Προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων με «όχημα» το εμβόλιο

Με προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης των εργα­ζο­μέ­νων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία κυβέρ­νη­ση και Διοι­κή­σεις ετοι­μά­ζουν το έδα­φος για την ανα­στο­λή συμ­βά­σε­ων του προσωπικού…

Επικαιρότητα
Ο Δ. Κουτσούμπας στον «Ευαγγελισμό»: Δεν χρειάζονται υποκριτικά χειροκροτήματα αλλά μέτρα για να ανασάνουν τα νοσοκομεία

Χρειά­ζο­νται μαζι­κές προ­σλή­ψεις στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, εδώ και τώρα επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας, έντα­ξη των υγειο­νο­μι­κών στα Βαρέα…