Περιήγηση: Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Επικαιρότητα
Καταγγελία: Φασίστες στοχοποιούν και εκφοβίζουν γιατρούς του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»

Την προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης που δέχο­νται για­τροί του νοσο­κο­μεί­ου «Παπα­γε­ωρ­γί­ου» από τη φασι­στι­κή ομά­δα ΕΝΕΘ, καταγ­γέλ­λει η Ένω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Θεσσαλονίκης…

Κοινωνία
Κρούσματα σε εργαζόμενους ου «Παπαγεωργίου» από τα υγειονομικά πρωτόκολλα — κουρελόχαρτα

Τα 9, μέχρι και χτες, επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα σε εργα­ζό­με­νους στο Νοσο­κο­μείο «Παπα­γε­ωρ­γί­ου» έρχο­νται να ανα­δεί­ξουν ότι τα διά­φο­ρα υγειο­νο­μι­κά πρωτόκολλα…