Περιήγηση: Νοσοκομείο Παπανικολάου

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: «Αγωνιστική» υποδοχή επιφύλαξαν στον Κ. Μητσοτάκη στο Νοσοκομείο Παπανικολάου

«Αγω­νι­στι­κή» υπο­δο­χή επι­φύ­λα­ξαν στον πρω­θυ­πουρ­γό Κυρ. Μητσο­τά­κη υγειο­νο­μι­κοί, συμ­βα­σιού­χοι και άλλοι εργα­ζό­με­νοι στο Νοσο­κο­μείο Παπα­νι­κο­λά­ου της Θεσ­σα­λο­νί­κης σήμε­ρα το πρωί.…

Προτεινόμενο
Νοσοκομείο Παπανικολάου: Οφθαλμίατροι και πλαστικοί χειρούργοι σε ρόλο πνευμονολόγου!!!

Οι δια­θέ­σι­μες κλί­νες ΜΕΘ για ασθε­νείς Covid (43) στο Παπα­νι­κο­λά­ου είναι καλυμ­μέ­νες 100%, επι­ση­μαί­νουν σε ανα­κοί­νω­σή τους, που εκδό­θη­κε ύστερα…