Περιήγηση: Ντέιβιντ Γκίλμουρ

Ματιές στην Επικαιρότητα
Παραπλανητικά — αντιδεοντολογικά «παιχνίδια» του ΑΠΕ με τους Pink Floyd

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία: Τα κρα­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης πλή­ρως ενσω­μα­τω­μέ­να στο πόλε­μο προ­πα­γάν­δας του Ευρω­ΝΑ­ΤΟϊ­κού μπλοκ επι­δί­δο­νται σε πρα­κτι­κές που καταπατούν…