Περιήγηση: Ντέιβιντ Ρικάρντο

Πρόσωπα
Ντέιβιντ Ρικάρντο

Στις 11 Σεπτεμ­βρί­ου 1823 πεθαί­νει ο Ντέι­βιντ Ρικάρ­ντο. Αγγλος οικο­νο­μο­λό­γος, εκπρό­σω­πος της ιδε­ο­λο­γί­ας της αγγλι­κής βιο­μη­χα­νι­κής αστι­κής τάξης στην περίοδο…