Περιήγηση: Νταβίντ Αλφάρο Σικέιρος

Εικαστικές Τέχνες
Σικέιρος, κομμουνιστής καλλιτέχνης — Τοιχογράφος της ζωής και του αγώνα

Ντα­βίντ Αλφά­ρο Σικέι­ρος (1898 — 1974). Ενας μεγά­λος καλ­λι­τέ­χνης του 20ού αιώ­να, ένας κορυ­φαί­ος τοι­χο­γρά­φος. Ανή­κει στη «μεγά­λη τριά­δα» των Μεξι­κα­νών τοιχογράφων.…