Περιήγηση: Νταρίν Τατούρ

Ποίηση
Ισραηλινό δικαστήριο καταδίκασε ποιήτρια για τον στίχο «Αντιστάσου, λαέ μου, αντιστάσου τους»

Ισραη­λι­νό δικα­στή­ριο στη Ναζα­ρέτ, στο βόρειο Ισρα­ήλ, κατα­δί­κα­σε την 36χρονη Παλαι­στί­νια ποι­ή­τρια (ισραη­λι­νής υπη­κο­ό­τη­τας) Ντα­ρίν Τατούρ επει­δή πριν από λίγα χρόνια…