Περιήγηση: Ντιν Ατσεσον

Πρόσωπα
Ντιν Ατσεσον, από τους μεταπολεμικούς «αρχιτέκτονες» της πολιτικής του αμερικανικού ιμπεριαλισμού

Στις 12 Οκτω­βρί­ου 1971 πεθαί­νει ο Ντιν Ατσε­σον. Αμε­ρι­κα­νός πολι­τι­κός, από τους «αρχι­τέ­κτο­νες» της πολι­τι­κής του αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού μετά το…