Περιήγηση: ντοκιμαντέρ

Επικαιρότητα
Το ντοκιμαντέρ “Ο Κόκκινος Δάσκαλος”, με σκόπιμες ασάφειες και κενά

Προ­βάλ­λε­ται στο Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης το ντο­κι­μα­ντέρ «Ο Κόκ­κι­νος Δάσκα­λος» με θέμα τον κομ­μου­νι­στή Νίκο Πλου­μπί­δη. Η έρευ­να, το σενάριο…

Επικαιρότητα
Η Μητέρα του Σταθμού: ένα ντοκιμαντέρ 🎥 που “σπάει κόκαλα” για τις χιλιάδες “αόρατες” γκασταρμπάιτερ μανάδες που σκανδαλωδώς αγνόησε η ιστορία

Το βίω­μα των Ελλη­νί­δων μετα­να­στριών της δεκα­ε­τί­ας του ’60, οι οποί­ες έφτια­ξαν τη ζωή τους από την αρχή στη Γερμανία,…

Διεθνή
Βέλγιο: Σάλος από ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς

Σάλο έχει προ­κα­λέ­σει στο Βέλ­γιο ντο­κι­μα­ντέρ με μαρ­τυ­ρί­ες θυμά­των που κακο­ποι­ή­θη­καν σεξουα­λι­κά από ιερείς και ανθρώ­πους της εκκλη­σί­ας. Η φλαμανδική…