Περιήγηση: Ντονμπάς

Διεθνή
Ρωσία : Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως αποκρούστηκε μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση στο Ντονέτσκ 

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι απώ­θη­σε «ευρεί­ας κλί­μα­κας» ουκρα­νι­κή επί­θε­ση στο Ντον­μπάς, όμως το Κίε­βο, που επι­ση­μαί­νει εδώ και μήνες…

Επικαιρότητα
Ντονμπάς: Οι «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και Λουχάνσκ διόρισαν πρεσβευτές στη Ρωσία

Περί­που δυό­μι­ση μήνες αφού η Ρωσία ανα­γνώ­ρι­σε τις αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σες «Λαϊ­κές Δημο­κρα­τί­ες» του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­χάνσκ, αυτές διό­ρι­σαν πρε­σβευ­τές στη…

Επικαιρότητα
Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Εντείνονται οι συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία

Οι συγκρού­σεις εντεί­νο­νται σε πολ­λές περιο­χές της ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας, σύμ­φω­να με τις ένο­πλες δυνά­μεις της χώρας. Ρωσι­κές μονά­δες κλι­μα­κώ­νουν τις…

Επικαιρότητα
Μόσχα: Είναι νωρίς για συνάντηση ηγετών — Αμετάβλητη η θέση της Ρωσίας για Κριμαία και Ντονμπάς

Η Ρωσία έκα­νε σήμε­ρα γνω­στό ότι οι ειρη­νευ­τι­κές συνο­μι­λί­ες δεν έχουν προ­χω­ρή­σει αρκε­τά ώστε να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μια συνά­ντη­ση των ηγετών…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Γιώργος Ρωμανός: “Διαβάζοντας” τον χάρτη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας …

Με την όποια επι­φύ­λα­ξη. Ο Συγ­γρα­φέ­ας – Ανα­λυ­τής, Ιστο­ρι­κός ερευ­νη­τής Γιώρ­γος Ρωμα­νός ανα­λύ­ει όσα συμ­βαί­νουν στον πόλε­μο Ρωσί­ας-Ουκρα­νί­ας, όχι με…

Επικαιρότητα
Μόσχα: Η πρώτη φάση της επιχείρησης στην Ουκρανία σχεδόν ολοκληρώθηκε — Στόχος η «απελευθέρωση» του Ντονμπάς

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι η πρώ­τη φάση της στρα­τιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σής της, όπως την απο­κα­λεί, στην Ουκρα­νία έχει στο μεγαλύτερο…

Διεθνή
Η αλήθεια για Ντονέτσκ-Λουχάνσκ: «Λαϊκές Δημοκρατίες» με… καπιταλιστική εξουσία

Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία έφε­ρε ξανά στο προ­σκή­νιο της ειδη­σε­ο­γρα­φί­ας τις αυτο­α­πο­κα­λού­με­νες «Λαϊ­κές Δημο­κρα­τί­ες» του Ντο­νέ­τσκ και του Λουχάνσκ,…