Περιήγηση: Νυρεμβέργη

Διεθνή
Νεοναζιστική πρόκληση — Έκαναν διαδήλωση με πυρσούς στη Νυρεμβέργη

Σε μια μεγά­λη πρό­κλη­ση προ­χώ­ρη­σαν στις αρχές Φεβρουα­ρί­ου Γερ­μα­νοί νεο­να­ζί  στη Νυρεμ­βέρ­γη, όταν εισήλ­θαν στην εγκα­τα­λειμ­μέ­νη αρέ­να του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέμου…