Περιήγηση: νόμος-πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια

Επικαιρότητα
Ανιστόρητη αθλιότητα Συρίγου για το Πολυτεχνείο — Απάντηση του Θ. Παφίλη (VIDEO)

Ανι­στό­ρη­τη και πολι­τι­κά απα­ρά­δε­κτη τοπο­θέ­τη­ση του κ. Συρί­γου, υφυ­πουρ­γού παι­δεί­ας – πανε­πι­στη­μια­κού για την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου στην ομι­λία του…

Κοινωνία
Κατατέθηκε στη Βουλή ο κατάπτυστος νέος νόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ — Σε αγωνιστική ετοιμότητα πανεπιστημιακοί και φοιτητές

Κατα­τέ­θη­κε την Τρί­τη στη Βου­λή ο απα­ρά­δε­κτος και αντι­δρα­στι­κός νέος νόμος — πλαί­σιο για τα Πανε­πι­στή­μια. Σκο­πός της κυβέρ­νη­σης είναι…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες ενάντια στον απαράδεκτο νόμο-πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια (VIDEO)

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, συνο­μί­λη­σε σήμε­ρα, μέσω τηλε­διά­σκε­ψης, με αντι­προ­σω­πεία της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Διδα­κτι­κού και…