Περιήγηση: Νόμπελ Ειρήνης 2021 στην Ιατρική Ταξιαρχία Henry Reeve

Πολιτική
Με πρωτοβουλία του ΚΚΕ η Ομάδα Φιλίας του Ευρωκοινοβουλίου με την Κούβα στηρίζει το αίτημα για Νόμπελ στους Κουβανούς γιατρούς

H Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ πρό­τει­νε στην Ομά­δα Φιλί­ας του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου με την Κού­βα να υπο­στη­ρί­ξει την πρω­το­βου­λία για την…

Επικαιρότητα
Επίσημη πρόταση και της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ για Νόμπελ Ειρήνης 2021 στις κουβανικές ιατρικές ταξιαρχίες Henry Reeve

Η Iskra Baeva Καθη­γη­τρια Σύγ­χρο­νης Ιστο­ρί­ας (20ος αιώ­νας) στη Σχο­λή Ιστο­ρί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου της Σόφιας Kliment Ohridski, PhD κατέ­θε­σε σημερα…

Επικαιρότητα
Βραβείο Νόμπελ στην κουβανική ιατρική ταξιαρχία Henry Reeve: Νόμπελ ΝΑΙ — εμπάργκο ΟΧΙ!

Στις 14-Οκτ-2020, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το Δεύ­τε­ρο Δια­δι­κτυα­κό Σεμι­νά­ριο της Εκστρα­τεί­ας Unblock_Cuba_2020 (στα­μα­τή­στε το εμπάρ­γκο της Κού­βας), που φιλο­ξέ­νη­σε το ICAP Instituto…

Ανακοινώσεις
Το ΚΚΕ στηρίζει την Έκκληση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στους Κουβανούς γιατρούς

Το ΚΚΕ, η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή και Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή του Ομά­δα στη­ρί­ζουν το αίτη­μα της Ελλη­νι­κής Πρω­το­βου­λί­ας για την από­δο­ση του Νόμπελ Ειρήνης…