Περιήγηση: Νόμπελ Λογοτεχνίας

Λογοτεχνία
Το Νόμπελ Λογοτεχνίας στους Όλγκα Τοκάρτσουκ για το 2018 και Πέτερ Χάντκε για το 2019

Η Πολω­νή συγ­γρα­φέ­ας Όλγκα Τοκάρ­τσου­καυ­στρια­κός και ο αυστρια­κός συγ­γρα­φέ­ας Πέτερ Χάντ­κε τιμή­θη­καν σήμε­ρα με το βρα­βείο Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας 2019, όπως…

Διεθνή
Σεξουαλικά και οικονομικά σκάνδαλα καθιστούν αμφίβολη την απονομή των Νόμπελ Λογοτεχνίας

Η κρί­ση στους κόλ­πους της Σου­η­δι­κής Ακα­δη­μί­ες βαθαί­νει περισ­σό­τε­ρο μετά την σημε­ρι­νή 27/4 εισαγ­γε­λι­κή εντο­λή να διε­ρευ­νη­θούν πιθα­νά οικο­νο­μι­κά σκάνδαλα.…

Διεθνή
Η Σουηδική Ακαδημία — απονέμει τα Νόμπελ Λογοτεχνίας — σε κρίση λόγω σεξουαλικού σκανδάλου

Ελπί­ζο­ντας ότι θα ξεπε­ρά­σει την κρί­ση που προ­κλή­θη­κε από τις δια­δο­χι­κές παραι­τή­σεις, η Σου­η­δι­κή Ακα­δη­μία επέ­λε­ξε προ­σω­ρι­νό γραμ­μα­τέα τον Αντερς…