Περιήγηση: Νότια Αφρική

Επικαιρότητα
Κορωνοϊός: Δεύτερη, ακόμα πιο μεταδοτική, μετάλλαξη του ιού εντοπίστηκε στη Βρετανία

Μια δεύ­τε­ρη, ακό­μα πιο μετα­δο­τι­κή, μετάλ­λα­ξη του κορο­ναϊ­ού εντο­πί­στη­κε στη Βρε­τα­νία σύμ­φω­να με όσα μετέ­δω­σε το ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό δίκτυο Sky News.…