Περιήγηση: Ξένοι εργάτες

Διεθνή
Η Γαλλία υποχρεώνει τους εργάτες σε οικοδομές να μιλάνε μόνο γαλλικά

Η περι­φέ­ρεια του Παρι­σιού ενέ­κρι­νε έναν κανο­νι­σμό που υπο­χρε­ώ­νει τους εργα­ζό­με­νους σε δημό­σια οικο­δο­μή­μα­τα να μιλούν γαλ­λι­κά, αντι­γρά­φο­ντας μέτρα που…