Περιήγηση: Ξεβλάχεμα

Απόψεις
Η κοινωνική διαστρωμάτωση, οι τρόποι κατανάλωσης, το «ξεβλάχεμα»

Γρά­φει ο Θανά­σης Αλε­ξί­ου Καθη­γη­τής Κοινωνιολογίας/Πανεπιστήμιο Αιγαί­ου Ανα­φέ­ρει κάπου ο Μαρξ στα Grundrisse (Κρι­τι­κή της Πολι­τι­κής Οικο­νο­μί­ας) πως η καπι­τα­λι­στι­κή παραγωγή…