Περιήγηση: Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης

Επικαιρότητα
Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης: Μπαράζ απολύσεων καταγγέλλει η Προοδευτική Κίνηση Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Το μπα­ράζ απο­λύ­σε­ων από ξενο­δό­χους της Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει η Προ­ο­δευ­τι­κή Κίνη­ση Ξενο­δο­χο­ϋ­παλ­λή­λων. Καλεί τους εργα­ζό­με­νους να πάρουν την κατά­στα­ση στα…