Περιήγηση: Ξενοδοχείο Hilton

Επικαιρότητα
Εργαζόμενοι στο «Hilton»: Σε κινητοποιήσεις με αίτημα τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και του εισοδήματός τους

Σε κινη­το­ποι­ή­σεις με αίτη­μα τη δια­σφά­λι­ση των θέσε­ων εργα­σί­ας και του εισο­δή­μα­τός τους προ­χω­ρούν οι εργα­ζό­με­νοι στο ξενο­δο­χείο «Hilton», μπροστά…