Περιήγηση: Ξενοδοχείο

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Να δεσμευτούν ξενοδοχεία-καταλύματα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού

Την ανά­γκη δέσμευ­σης ξενο­δο­χεί­ων και κατα­λυ­μά­των για την αντι­με­τώ­πι­ση της δια­σπο­ράς του κορο­νοϊ­ού υπο­γραμ­μί­ζει το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του…

Κοινωνία
Πρόστιμα σε εργαζόμενους για παράπονα πελατών θέλει να επιβάλλει ξενοδοχειακή μονάδα στην Κω!!!

Την έντο­νη αντί­δρα­ση του Σωμα­τεί­ου Ξενο­δο­χο­ϋ­παλ­λή­λων και Σερ­βι­τό­ρων της Κω έχει προ­κα­λέ­σει ενέρ­γεια ξενο­δο­χεια­κού συγκρο­τή­μα­τος του νησιού, να απαι­τεί από…