Περιήγηση: Ξενοφοβία

Κοινωνία
Καμμένα Βούρλα: Απαράδεκτη ξενοφοβική αντίδραση για να μη φιλοξενηθούν προσφυγόπουλα

Σε ημί­ω­ρο απο­κλει­σμό της Εθνι­κής Οδού Αθη­νών-Λαμί­ας προ­χώ­ρη­σαν ορι­σμέ­νοι κάτοι­κοι των Kαμέ­νων Βούρ­λων δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για τη μετα­φο­ρά ασυ­νό­δευ­των παι­διών προσφύγων…

Επικαιρότητα
Καρίτσα Λάρισας: Ελληναράδες έστησαν… «μπλόκο» σε λεωφορείο με ασυνόδευτα προσφυγόπουλα!

Μετά τα Βρασ­νά, την Σκύ­δρα, τα Γιαν­νι­τσά και τους καρ­νά­βα­λους της Νάου­σας, άλλο ένα περι­στα­τι­κό ξενο­φο­βί­ας χτύ­πη­σε την ελλη­νι­κή επαρχία.…

Πολιτική
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση του Περού για προώθηση της ξενοφοβίας

✔️  Ενώ απο­κα­λύ­πτει τα ψέμα­τα του αντι­δρα­στι­κού Κολομ­βια­νού Προ­έ­δρου Την έντο­νη αντί­δρα­ση της κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας έχει προ­κα­λέ­σει η στάση…

Αθλητικά
Κίντερ έκπληξη

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας // Η υπό­θε­ση ξεκί­νη­σε στη Γερ­μα­νία, όταν η γνω­στή σοκο­λα­το­βιο­μη­χα­νία αντι­κα­τέ­στη­σε στη συσκευα­σία των προ­ϊ­ό­ντων της…