Περιήγηση: ΟΓΕ Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος

Επικαιρότητα
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: Δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στις νέες επικίνδυνες αποφάσεις του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία

Η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ) απευ­θύ­νει αγω­νι­στι­κό κάλε­σμα στις γυναί­κες του λαού, τις εργα­ζό­με­νες, τις άνερ­γες, τις νέες μητέ­ρες, τις…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: Όχι στο νομοσχέδιο — έκτρωμα σε βάρος της δημόσιας υγείας και περίθαλψης

«Όχι στο νομο­σχέ­διο — έκτρω­μα σε βάρος της δημό­σιας υγεί­ας και περί­θαλ­ψης. Δυνα­μώ­νου­με το συλ­λο­γι­κό αγώ­να για Δημό­σια και Δωρεάν…

Επικαιρότητα
ΟΓΕ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σε εξέλιξη στο υπουργείο Εργασίας

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας αυτή την ώρα στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας διορ­γα­νώ­νει η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Εξά­λει­ψης της…

Επικαιρότητα
ΟΓΕ: Διαμαρτυρία στο υπουργείο Εργασίας με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας σήμε­ρα Παρα­σκευή 25 Νοέμ­βρη, στις 5 μ.μ., στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας διορ­γα­νώ­νει η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, με αφορ­μή την…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συνταξιουχοι – ΟΓΕ: Μαχητική συγκέντρωση & διαμαρτυρία στο υπ. Υγείας, απαίτησαν απόσυρση του Ν/Σ για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Υγεί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις απαι­τώ­ντας την άμε­ση από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περίθαλψη,…

Μουσική
ΟΓΕ: Μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη στο νέο δίσκο της Ε. Φάμπα «Ρόδο μου κόκκινο»

Η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ) καλεί σε μια μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή παρά­στα­ση βασι­σμέ­νη στο νέο δίσκο της κιθα­ρί­στριας και συν­θέ­τη Εύας Φάμπα,…

Επικαιρότητα
Έφυγε από τη ζωή η κομμουνίστρια Καλλιόπη (Πούπα) Καρακάση — Μπουντούρογλου, πρόεδρος επί 24 χρόνια της ΟΓΕ

Τη βαθιά θλί­ψη της για την “μεγά­λη απώ­λεια της συνα­γω­νί­στριας Καλ­λιό­πης (Πού­πας) Καρα­κά­ση — Μπου­ντού­ρο­γλου, η οποία βρέ­θη­κε στην πρώτη…