Περιήγηση: ΟΓΕ Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος

Επικαιρότητα
Έφυγε από τη ζωή η κομμουνίστρια Καλλιόπη (Πούπα) Καρακάση — Μπουντούρογλου, πρόεδρος επί 24 χρόνια της ΟΓΕ

Τη βαθιά θλί­ψη της για την “μεγά­λη απώ­λεια της συνα­γω­νί­στριας Καλ­λιό­πης (Πού­πας) Καρα­κά­ση — Μπου­ντού­ρο­γλου, η οποία βρέ­θη­κε στην πρώτη…

Επικαιρότητα
Σύλλογοι Γυναικών: Εκδηλώσεις με θέμα «Σπάμε τον “φαύλο κύκλο” της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών»

Εκδη­λώ­σεις διορ­γα­νώ­νουν Σύλ­λο­γοι και Ομά­δες Γυναι­κών της ΟΓΕ, με αφορ­μή την Παγκό­σμια Μέρα για την Εξά­λει­ψη της Βίας ενά­ντια στις…

Επικαιρότητα
Aπεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους!

Η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις, που απο­τε­λεί­ται από εργα­τι­κά σωμα­τεία, την ΕΕΔΥΕ, σωμα­τεία αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, φοιτητικούς…

Επικαιρότητα
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας ‑μπροστά στο 13ο Συνέδριο: κυκλοφορεί το νέο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου

Κυκλο­φό­ρη­σε το νέο τεύ­χος του ενη­με­ρω­τι­κού δελ­τί­ου της ΟΓΕ με το σύν­θη­μα του 13ου Συνε­δρί­ου της, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις…

Επικαιρότητα
Κάλεσμα της ΟΓΕ στις Συγκεντρώσεις των Σωματείων Ενάντια στην Ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης

Σε συμ­με­το­χή στις συγκε­ντρώ­σεις των Συν­δι­κά­των που θα γίνουν ενά­ντια στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης καλεί η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλάδας.…

Επικαιρότητα
ΟΓΕ: Η δολοφονία, η σεξουαλική κακοποίηση και ο βιασμός πηγή τους έχουν το «δίκαιο» που επιβάλλει η σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία

«Η δολο­φο­νία, η σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση και ο βια­σμός πηγή τους έχουν το “δίκαιο” που επι­βάλ­λει η σημε­ρι­νή εκμε­ταλ­λευ­τι­κή κοι­νω­νία, τις…

Επικαιρότητα
Σωματεία στο Εμπόριο — ΟΓΕ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας — Παρεμβάσεις σε άλλες πόλεις

Κινη­το­ποι­ή­σεις διορ­γα­νώ­νουν σήμε­ρα Πέμ­πτη 22 Απρί­λη τα κλα­δι­κά σωμα­τεία στο Εμπό­ριο. Στην Αττι­κή θα γίνει συγκέ­ντρω­ση στη 1 μ.μ. στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας και παρεμ­βά­σεις σε χώρους…