Περιήγηση: Οδυσσέας

Ατέχνως
Βρέθηκε στη Μαύρη Θάλασσα το αρχαιότερο άθικτο ναυάγιο στον κόσμο, ένα αρχαίο ελληνικό πλοίο

Αρχαιο­λό­γοι ανα­κά­λυ­ψαν το αρχαιό­τε­ρο μέχρι σήμε­ρα «άθι­κτο» ναυά­γιο, ένα αρχαίο ελλη­νι­κό πλοίο που κει­τό­ταν εδώ και περισ­σό­τε­ρα από 2.400 χρόνια…