Περιήγηση: ΟΕΝΓΕ

Κοινωνία
Καρδίτσα: Ξεκίνησε η λειτουργία του Ιατρείου Αλληλεγγύης στον Παλαμά

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα η λει­τουρ­γία του Ιατρεί­ου Αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλα­μά Καρ­δί­τσας από την Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ) και την Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ου και Κέντρων Υγεί­ας Νομού…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γιάννης Γαλανόπουλος (ΟΕΝΓΕ): Τα κοστολογημένα προγράμματα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές (VIDEO)

Την πολι­τι­κή υπο­βάθ­μι­σης και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Υγεί­ας, κατήγ­γει­λε ο Γιάν­νης Γαλα­νό­που­λος, για­τρός στο Θριά­σιο Νοσο­κο­μείο και μέλος της ΕΓ της…

Επικαιρότητα
ΤΩΡΑ: Μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενάντια στο νομοσχέδιο-λαιμητόμο για την υγεία

«Να απο­συρ­θεί τώρα το νομο­σχέ­διο-λαι­μη­τό­μος της δημό­σιας περί­θαλ­ψης. Όχι στο πλιά­τσι­κο στις τσέ­πες των ασθε­νών. Υγεία δωρε­άν για όλο τον…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Αφρ. Ρέτζιου (ΟΕΝΓΕ): Μετατρέπετε τα δημόσια νοσοκομεία σε δεξαμενή άντλησης πελατείας των ιδιωτών (VIDEO)

Φέρ­νε­τε αυτό το έκτρω­μα παρά την καθο­λι­κή αντί­θε­ση χιλιά­δων για­τρών, της Ομο­σπον­δί­ας Νοσο­κο­μεια­κών για­τρών και μεγά­λων Ενώ­σε­ων της χώρας, τόνισε…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΟΕΝΓΕ-Σωματεία Εργαζομένων: Συγκέντρωση στη Βουλή για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο-λαιμητόμος για την δημόσια περίθαλψη

Συγκέ­ντρω­ση έξω από τη Βου­λή πραγ­μα­το­ποιούν αυτή την ώρα για­τροί από όλα τα νοσο­κο­μεία της Αττι­κής και εργα­ζό­με­νοι στο δημόσιο…

Επικαιρότητα
Βουλή: Κατατέθηκε το απαράδεκτο νομοσχέδιο για τη Δευτεροβάθμια περίθαλψη

Κατα­τέ­θη­κε στη Βου­λή το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας «Δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη, ιατρι­κή εκπαί­δευ­ση, μισθο­λο­γι­κές ρυθ­μί­σεις για τους ιατρούς και οδο­ντιά­τρους του…

Επικαιρότητα
Στήνουν «διαδηλωτοδικεία»: Καλούν σε δίκη την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ για παραβίαση του νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων!

Ως κατη­γο­ρού­με­νη σε δίκη για παρα­βί­α­ση του νόμου για τον περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων κλή­θη­κε η πρό­ε­δρος της ΟΕΝΓΕ, Αφρο­δί­τη Ρέτζιου,…