Περιήγηση: ΟΕΝΓΕ

Επικαιρότητα
Πρώτη δύναμη ξανά και σημαντικά ενισχυμένη η ΔΗΠΑΚ στο 11ο Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν με επι­τυ­χία οι εργα­σί­ες του 11ου Συνε­δρί­ου της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ) με την ψηφο­φο­ρία για Γενικό…

Προτεινόμενο
ΟΕΝΓΕ: Πάει πολύ να μας εμπαίζουν με “βοηθήματα”, όταν ακόμη δεν έχουν καταβληθεί εφημερίες 6 μηνών

«Οι για­τροί του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας που βρί­σκο­νται δύο χρό­νια τώρα στην πρώ­τη γραμ­μή της μάχης για την αντι­με­τώ­πι­ση της…

Επικαιρότητα
Καταγγελία της ΟΕΝΓΕ: Ο βουλευτής της ΝΔ Σαλμάς επιχείρησε να εκφοβίσει γιατρό που «τόλμησε» να αναδείξει τις κυβερνητικές ευθύνες!

Σε πολύ σοβα­ρή καταγ­γε­λία προ­έ­βη η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δος (ΟΕΝΓΕ) ανα­φο­ρι­κά με απει­λη­τι­κό τηλε­φώ­νη­μα που δέχθη­κε ο γιατρός-παθολόγος…

Προτεινόμενο
ΟΕΝΓΕ: Είναι απαράδεκτο ο Πρωθυπουργός της χώρας να παραπληροφορεί τόσο αδίστακτα τον ελληνικό λαό

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Ομο­σπον­δία Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών απο­κα­λύ­πτει το ψέμα του πρω­θυ­πουρ­γού στη χτε­σι­νο­βρα­δι­νή του συνέ­ντευ­ξη, όπου ισχυ­ρί­στη­κε ότι  «δεν υπάρχουν…

Επικαιρότητα
Κυβέρνηση-Υπουργείο Υγείας: Νέα «βαφτίσια» ΜΕΘ Covid αντί για άνοιγμα νέων κλινών και επίταξη του ιδιωτικού τομέα

Με τα δημό­σια νοσο­κο­μεία της Αττι­κής να φρα­κά­ρουν από τη νέα έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας, με τις αυξη­μέ­νες νέες εισα­γω­γές και…

Προτεινόμενο
ΟΕΝΓΕ: Να εξασφαλιστούν όλα τα διαθέσιμα, ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια

Να επι­τευ­χθεί η εμβο­λια­στι­κή κάλυ­ψη του πλη­θυ­σμού με γρή­γο­ρες δια­δι­κα­σί­ες και να εξα­σφα­λι­στούν όλα τα δια­θέ­σι­μα, ασφα­λή και απο­τε­λε­σμα­τι­κά εμβόλια…