Περιήγηση: ΟΕΝΓΕ

Προτεινόμενο
Πανδημία: Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι νοσοκομειακοί γιατροί: Τώρα μέτρα σε νοσοκομεία, χώρους δουλειάς, σχολεία και ΜΜΜ

Τον κώδω­να του κιν­δύ­νου κρού­ουν οι για­τροί των νοσο­κο­μεί­ων και των Κέντρων Υγεί­ας που βρί­σκο­νται καθη­με­ρι­νά στην πρώ­τη γραμ­μή της…

Επικαιρότητα
Καλούν την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ στο αστυνομικό τμήμα για εξηγήσεις εξαιτίας κινητοποίησης!

Να επι­βά­λει «σιγή νεκρο­τα­φεί­ου» επι­διώ­κει η κυβέρ­νη­ση για να περά­σει χωρίς αντι­στά­σεις την αντι­λαϊ­κή της πολι­τι­κή και δεν διστά­ζει να…

Ανακοινώσεις
ΟΕΝΓΕ: Η οδηγία για δραστική μείωση των χειρουργείων είναι ομολογία για τη μη ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας

Λίγες μόνο μέρες μετά τις δια­βε­βαιώ­σεις των διοι­κη­τών της 1ης και 2ης υγειο­νο­μι­κής περι­φέ­ρειας ότι δεν πρό­κει­ται να μειω­θούν τα…

Προτεινόμενο
Αφ. Ρέτζιου: Με την απόφαση για μείωση των χειρουργείων καταρρίπτεται το αφήγημα περί ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας

Σε δήλω­σή της στο «portal» 902.gr, για την κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση παγώ­μα­τος του 80% των χει­ρουρ­γεί­ων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία η Αφροδίτη…

Προτεινόμενο
Δυναμική συγκέντρωση υγειονομικών στο υπ. Υγείας απαιτώντας την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας

Την ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, επί­τα­ξη ιδιω­τι­κών μονά­δων και μαζι­κές προ­σλή­ψεις για­τρών — νοση­λευ­τών ζητούν οι νοσο­κο­μεια­κοί γιατροί…

Προτεινόμενο
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να απαντήσει στις καταγγελίες της ΟΕΝΓΕ για τα κρούσματα στα νησιά

Να απα­ντή­σει στην καταγ­γε­λία της ΟΕΝΓΕ για την απο­σιώ­πη­ση κρου­σμά­των covid-19 σε του­ρι­στι­κούς προ­ο­ρι­σμούς, καλεί την κυβέρ­νη­ση το Γρα­φείο Τύπου…