Περιήγηση: ΟΗΕ

Διεθνή
ΓΓ του ΟΗΕ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί τη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους ζωής εδώ και μια γενιά

Η εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία σε συν­δυα­σμό με άλλες παγκό­σμιες κρί­σεις έχει οδη­γή­σει στη μεγα­λύ­τε­ρη αύξη­ση του κόστους ζωής…

Διεθνή
ΟΗΕ: ΗΠΑ, Ουκρανία απέρριψαν ψήφισμα κατά του Ναζισμού — «Αποχή» επέλεξαν η Ελλάδα και οι χώρες της ΕΕ

Για ακό­μη μια χρο­νιά, ακο­λου­θώ­ντας πιστά την γραμ­μή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση… απεί­χε από την ψηφο­φο­ρία που διεξήχθη…

Διεθνή
Καπιτα…λιμός: 45 εκατομμύρια άνθρωποι στα όρια του λιμού σύμφωνα με τον ΟΗΕ!

Όσο περισ­σό­τε­ρο βαθαί­νει η σήψη του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος τόσο περισ­σό­τε­ρο ανα­δει­κνύ­ο­νται τα τερά­στια αδιέ­ξο­δα του, η φτω­χο­ποί­η­ση ολο­έ­να και περισσότερων…