Περιήγηση: ΟΗΕ

Ατέχνως
Σουηδία: θεματοφύλακας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, πλην των περιπτώσεων που απειλούνται τα συμφέροντα των μονοπωλίων…

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Από το 1989 αρνεί­ται η Σου­η­δία, βρί­σκο­ντας συνε­χώς αιτιο­λο­γί­ες καθυ­στέ­ρη­σης, να επι­κυ­ρώ­σει την Συν­θή­κη ILO 169 για…

Ιστορία
Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: Καταγγέλλοντας τα εγκλήματα του ιμπεριαλισμού από το βήμα του ΟΗΕ

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας // Ήταν πριν 53 χρό­νια, στις 11 Δεκέμ­βρη 1964, όταν ο Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα, εκπρο­σω­πώ­ντας την επα­να­στα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της…