Περιήγηση: ΟΙΕΛΕ

Παιδεία
ΟΙΕΛΕ: Ιδιωτικά σχολεία βεβηλώνουν την επέτειο του Πολυτεχνείου

«Ορι­σμέ­νοι ιδιο­κτή­τες ιδιω­τι­κών σχο­λεί­ων βεβη­λώ­νουν την ιστο­ρι­κή επέ­τειο» του Πολυ­τε­χνεί­ου, παρα­βιά­ζο­ντας κυνι­κά την εγκύ­κλιο του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας που προ­βλέ­πει ρητά…