Περιήγηση: Οικονομικές κυρώσεις

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ομόφωνη απόφαση για επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας

Οι υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης ενέ­κρι­ναν ομό­φω­να σήμε­ρα την επι­βο­λή οικο­νο­μι­κών κυρώ­σε­ων εις βάρος της Βενε­ζου­έ­λας καθώς και εμπάρ­γκο στην πώλη­ση όπλων, κλι­μα­κώ­νο­ντας την παρέμ­βα­σή στη χώρα. Στην…