Περιήγηση: Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Διεθνή
Τουρκία: Διαμαρτυρία Πατριαρχείου για το βίντεοκλιπ στην Παναγία Σουμελά

Επι­στο­λή δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την μου­σι­κή εκδή­λω­ση (βίντε­ο­κλιπ) τουρ­κι­κού συγκρο­τή­μα­τος που έλα­βε χώρα εντός των χώρων της Μονής Πανα­γί­ας Σου­με­λά απέστειλε…

Απόψεις
Ο λιμός στην Ουκρανία (Holodomor) και ο αντικομμουνισμός του Οικουμενικού Πατριάρχη

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // «Ο ουκρα­νι­κός όρος Holodomor ανα­φέ­ρε­ται στον σκο­πί­μως προ­κλη­θέ­ντα λιμό, το δια­βο­λι­κό σχέ­διο του στα­λι­νι­κού συστή­μα­τος που είχε…

Επικαιρότητα
Απαράδεκτες και επικίνδυνες δηλώσεις από τον Οικουμενικό Πατριάρχη: «Πιστεύουμε ότι με την Θεία Κοινωνία δεν κολλάει ο κορωνοϊός»

Τη… «δόξα» των σκο­τα­δι­στών συνα­δέλ­φων του φαί­νε­ται πως ζήλε­ψε ο Οικου­με­νι­κός Πατριάρ­χης Βαρ­θο­λο­μαί­ος προ­βαί­νο­ντας σε μια απα­ρά­δε­κτη δήλω­ση περί «μη…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Μουτράκια

Εκκλη­σια­στι­κό ξεκα­τί­νια­σμα προ­έ­κυ­ψε με τις Εκκλη­σί­ες Μόσχας και Ελλά­δας όπου ο Πατριάρ­χης Μόσχας Κύριλ­λος, μετά τον Οικου­με­νι­κό Πατριάρ­χη Βαρ­θο­λο­μαίο, σταμάτησε…