Περιήγηση: Οκτωβριανή Επανάσταση και Παιδεία

Εκδηλώσεις
«ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»:  «Οκτωβριανή Επανάσταση και Παιδεία»

Τα «ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και η NEW STAR  διορ­γα­νώ­νουν την εκδή­λω­ση «Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση και Παι­δεία», Ειση­γη­τής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΙΛΑΚΟΣ, Διδά­κτωρ φιλο­σο­φί­ας, Συντα­κτι­κή επι­τρο­πή περιο­δι­κού ΘEΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕIΑΣ, Πέμ­πτη 25 Μαΐου…