Περιήγηση: Οκτωβριανή Επανάσταση

Ιστορία
«Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε»: 105 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκα­τόν τέσ­σε­ρα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από το σημα­ντι­κό­τε­ρο γεγο­νός της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας – τη Μεγά­λη Οκτωβριανή…

Διεθνή
Ρωσία: Πλήθος κόσμου τίμησε την 104η επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης

Χιλιά­δες κομ­μου­νι­στές, εργα­ζό­με­νοι, άνδρες και γυναί­κες κάθε ηλι­κί­ας προ­σήλ­θαν την Κυρια­κή στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία της Μόσχας προ­κει­μέ­νου να τιμή­σουν την…

Ιστορία
«Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε»: 104 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκα­τόν τέσ­σε­ρα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από το σημα­ντι­κό­τε­ρο γεγο­νός της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας – τη Μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσιαλιστική…

Ιστορία
104 ΧΡΟΝΙΑ από την ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: Οι λενινιστικές επεξεργασίες που άνοιξαν το δρόμο για τη νίκη

«Η κατά­στα­ση είναι εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μη. Είναι ολο­κά­θα­ρο ότι πραγ­μα­τι­κά τώρα πια κάθε καθυ­στέ­ρη­ση της εξέ­γερ­σης ισο­δυ­να­μεί με θάνα­το (…) Η…

Απόψεις
Βλαντίμιρ Ι. Λένιν: Θρονιασμένος για πάντα στη μεγάλη καρδιά της εργατικής τάξης

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // 151 χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από τη γέν­νη­ση στο Ουλιά­νοφσκ (Σιμπίρσκ) της Ρωσί­ας του σπου­δαιό­τε­ρου επα­να­στά­τη του 20ου…

Ιστορία
«Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε»: 103 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκα­τόν-τρία χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από το σημα­ντι­κό­τε­ρο γεγο­νός της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας – τη Μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επανάσταση…