Περιήγηση: Ολική έκλειψη Σελήνης

Κοινωνία
Πανσέληνος (του λύκου), υπερπανσέληνος και ολική σεληνιακή έκλειψη, το βράδυ της Κυριακής

«Τρία σε ένα» το βρά­δυ της Κυρια­κής 20 Ιανουα­ρί­ου προς χαρά­μα­τα της Δευ­τέ­ρας 21 Ιανουα­ρί­ου: παν­σέ­λη­νος, υπερ­παν­σέ­λη­νος και ολι­κή σεληνιακή…