Περιήγηση: ΟΛΜΕ

Παιδεία
Κατεπείγουσα αγωγή κατά της στάσης εργασίας της ΟΛΜΕ στις 28/6 — Εφαρμόζουν το έκτρωμα Χατζηδάκη

Κατε­πεί­γου­σα αγω­γή κατέ­θε­σε η Υπουρ­γός Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των Νίκη Κερα­μέ­ως κατά της Ομο­σπον­δί­ας Λει­τουρ­γών Μέσης Εκπαί­δευ­σης (ΟΛΜΕ), ζητώ­ντας από το…

Παιδεία
Αίτημα της ΟΛΜΕ προς τον ΕΟΔΥ για διενέργεια δωρεάν τεστ COVID-19 για τους εκπαιδευτικούς

Το αίτη­μα για πραγ­μα­το­ποί­η­ση δωρε­άν μαζι­κών επα­να­λαμ­βα­νό­με­νων τεστ στο σύνο­λο των εκπαι­δευ­τι­κών όλης της επι­κρά­τειας γνω­στο­ποί­η­σε με επι­στο­λή που έστει­λε προς…

Παιδεία
Δ. Ακτύπης (μέλος ΟΛΜΕ): Όταν θέλουν να περάσουν αντιλαϊκά μέτρα είναι αδίστακτοι (ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ)

Για την άγρια κατα­στο­λή της  Παρα­σκευ­ής 11 Ιανουα­ρί­ου σε βάρος των εκπαι­δευ­τι­κών που ζητού­σαν μόνι­μη και στα­θε­ρή εργα­σία μιλή­σα­με στην…

Παιδεία
«Στο στόχαστρο εθνικιστικών και ακροδεξιών κύκλων μαθητές και εκπαιδευτικοί» καταγγέλλει η ΟΛΜΕ

Για προ­σπά­θειες «εθνι­κι­στι­κών και ακρο­δε­ξιών κύκλων» να σπεί­ρουν στη νεο­λαία «ακραί­ες αλυ­τρω­τι­κές, μιλι­τα­ρι­στι­κές και εθνι­κι­στι­κές αντι­λή­ψεις» κάνει λόγο η Ομοσπονδία…

Κοινωνία
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ στηρίζει την ΕΛΜΕ Μαγνησίας για την άρνηση χορηγίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ είναι αντί­θε­το με την οποια­δή­πο­τε προ­σπά­θεια εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της παι­δεί­ας που επι­τυγ­χά­νε­ται μέσω της προ­βο­λής και διαφήμισης…