Περιήγηση: Ολοκαύτωμα Κλεισούρας Καστοριάς

Προτεινόμενο
5–4‑1944 Ενα ακόμη έγγκλημα των ναζί: Η Σφαγή της Κλεισούρας Καστορίας

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Δημή­τρης Παπα­θα­να­σί­ου // Συμπλη­ρώ­νο­νται 76 χρό­νια από τη μαύ­ρη μέρα του Ολο­καυ­τώ­μα­τος της Κλει­σού­ρας, στην Καστο­ριά, από τις Ναζι­στι­κές Δυνά­μεις Κατοχής.…