Περιήγηση: ολοκληρωτισμός

Πολιτική
Αντικομμουνιστικές αθλιότητες από την εσθονική προεδρία της Ε.Ε. — Σχόλιο του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ

Πιστή στην προ­σπά­θεια δια­στρέ­βλω­σης της Ιστο­ρί­ας και της ανι­στό­ρη­της και προ­κλη­τι­κής εξί­σω­σης του κομ­μου­νι­σμού με το ναζι­σμό, η Ε.Ε συνεχίζει…

Πολιτική
Εξισώσεις

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Δε χρειά­ζε­ται να κατέ­χει κανείς τα ανώ­τε­ρα μαθη­μα­τι­κά και να παί­ζει στα δάχτυ­λα τις εξι­σώ­σεις κάθε…