Περιήγηση: Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Επικαιρότητα
Ο Δικηγορικός Σύλλογος καταδικάζει την αστυνομική βία – απαιτεί άμεση απόδοση ευθυνών

Ο Δικη­γο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών εκφρά­ζει τον έντο­νο απο­τρο­πια­σμό του για τα φαι­νό­με­να υπέρ­βα­σης των νομί­μων ορί­ων αστυ­νο­μι­κής βίας σε βάρος…