Περιήγηση: Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κοινωνία
Να απομονωθούν οι εθνικιστικές και αλυτρωτικές φωνές στα σχολεία — Κάλεσμα γονέων στην Κεντρική Μακεδονία

Να απο­μο­νώ­σουν τις εθνι­κι­στι­κές φωνές που οδη­γούν σε μονο­πά­τια αλυ­τρω­τι­σμού, καλεί τους γονείς και τους μαθη­τές η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Γονέ­ων και…