Περιήγηση: Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

Προτεινόμενο
Δυναμική συγκέντρωση υγειονομικών στο υπ. Υγείας απαιτώντας την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας

Την ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, επί­τα­ξη ιδιω­τι­κών μονά­δων και μαζι­κές προ­σλή­ψεις για­τρών — νοση­λευ­τών ζητούν οι νοσο­κο­μεια­κοί γιατροί…