Περιήγηση: Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας

Επικαιρότητα
Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας: Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους και το λαό της Αλβανίας

Τα θερ­μά της συλ­λυ­πη­τή­ρια στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των από τον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό που χτύ­πη­σε την Αλβα­νία εκφρά­ζει η Ομο­σπον­δία Οικο­δό­μων Ελλά­δας. Ταυ­τό­χρο­να, εκφράζει…

Επικαιρότητα
Καταγγελία Οικοδόμων: Ασφαλίτης τράβηξε όπλο σε ομάδα απεργιακής περιφρούρησης συνδικαλιστών οικοδόμων της Αθήνας

Το κλί­μα τρο­μο­κρα­τί­ας που καλ­λιερ­γεί­ται από τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, καταγ­γέλ­λει η Ομο­σπον­δία Οικοδόμων.…