Περιήγηση: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ

Εκδηλώσεις
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ: Συμμετέχει στην Παγκόσμια Μέρα Δράσης των Εργαζομένων στα Τρόφιμα

Με το σύν­θη­μα «Η δια­τρο­φή είναι δικαί­ω­μα. Οχι πεδίο κερ­δο­φο­ρί­ας για τους καπι­τα­λι­στές» η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων Γάλα­κτος — Τροφίμων…