Περιήγηση: Ομοφυλόφιλοι

Επικαιρότητα
Νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο και την σκηνοθεσία ομοφύλων ζευγαριών: Με μανδύα “προοδευτισμού” οι αλλαγές που ανατρέπουν δικαιώματα του παιδιού και βαθαίνουν την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος

Σε δημό­σια δια­βού­λευ­ση βρί­σκε­ται από το βρά­δυ της Τετάρ­της μέχρι το τέλος Γενά­ρη το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γού Επι­κρα­τεί­ας με τον…

Κοινωνία
Γονείς κατέθεσαν αγωγή σε δασκάλα γιατί πρόβαλλε ταινία «ομοφυλοφιλικού περιεχομένου»

Αγω­γή σε βάρος δασκά­λας της Τετάρ­της δημο­τι­κού σχο­λεί­ου της Αθή­νας κατέ­θε­σαν γονείς ενός 10χρονου μαθη­τή, υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως η εκπαι­δευ­τι­κός έβαλε…

Κοινωνία
Ναύπλιο: Ομόφυλο ζευγάρι καταγγέλει ιδιοκτήτη ταβέρνας για ρατσιστική συμπεριφορά

Αντι­δρά­σεις και δικαιο­λο­γη­μέ­νη αγα­νά­κτη­ση έχει προ­κα­λέ­σει η καταγ­γε­λία ομό­φυ­λου ζευ­γα­ριού για ρατσι­στι­κή συμπε­ρι­φο­ρά υπεύ­θυ­νων ταβέρ­νας στο Ναύ­πλιο. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σύμφωνα…

Κοινωνία
Ενάντια στην θεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων τάσσονται 160 «επιφανείς» προσωπικότητες

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «Εστία», 160 προ­σω­πι­κό­τη­τες από μια σει­ρά επαγ­γελ­μα­τι­κούς χώρους (Ακα­δη­μαϊ­κοί, δικα­στι­κοί, στρα­τιω­τι­κοί, πρέ­σβεις, επι­χει­ρη­μα­τί­ες, καθη­γη­τές πανεπιστημίων,…