Περιήγηση: Ονοματολογία

Επικαιρότητα
Σχόλιο του ΚΚΕ σχετικά με την αντιπαράθεση για την ονομασία της ΠΓΔΜ και η θέση του

Την εν εξε­λί­ξει αντι­πα­ρά­θε­ση κυβέρ­νη­σης αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης για την ονο­μα­σία της ΠΓΔΜ της ΠΓΔΜ σχο­λιά­ζει το ΚΚΕ και εκφρά­ζει την πάγια…